Związek Gmin Wierzyca(Strona tematyczna - gospodarka odpadami)
Powiat: starogardzki, Województwo: POMORSKIE
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański

Projekty

↓ Budowa PSZOK w Skórczu


↓ Kampania edukacyjna


↓ Wydarzenia

DO-2: nieruchomości niezamieszkałe

Deklaracja opłaty za gospodarowanie odpadami - nieruchomości niezamieszkałe

 • Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - stosowane są następujące formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: .

  Od dnia 1 października 2020 roku Związek Gmin Wierzyca nie organizuje odbioru odpadów komunalnych z wymienionych nieruchomości.

   Formularze deklaracji opłaty obowiązujące od 01.10.2020 r.

   Brak obowiązujących w dacie od dnia 01.10.2020 r.

   Archiwum

 • O odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - Zgromadzenie Związku Gmin Wierzyca postanowiło uchwałą nr XIII/48/2020 z dnia 20 lipca 2020 roku.
 • Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gmin Związku określa uchwała Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca nr XIII/54/2020 z dnia 20 lipca 2020 roku.
 • W przypadku nieruchomości tzw. mieszanych - dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - obowiązuje powyższy wzór deklaracji, a dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - obowiązuje odrębny wzór deklaracji (patrz zakładka "DO-1: nieruchomości zamieszkałe").
 • Organem, do którego należy składać deklarację jest Zarząd Związku Gmin Wierzyca, ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański,
 • Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
 • W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości powstających odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
 • Opłatę w zmienionej wysokości wnosi się od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana deklaracji.
 • Opłatę należy wnosić cyklicznie na indywidualny rachunek bankowy w trybie i terminach określonych uchwałą nr XIII/52/2020 z dnia 20 lipca 2020 roku.

Informacje dodatkowe:

 • Deklarację opłaty mają obowiązek składać wszyscy właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością).
 • Spełnienie obowiązku złożenia deklaracji polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza deklaracji oraz jego podpisaniu i złożeniu w Związku Gmin Wierzyca.
 • W przypadku nieruchomości mieszanych, to jest takich, na których w pewnej części zamieszkują mieszkańcy i w pewnej części prowadzona jest np. działalność gospodarcza – dla każdej z tych części należy złożyć odrębną deklarację.
 • W przypadku nieruchomości mieszanych opłatę stanowi suma obu deklaracji.
 • Deklaracja opłaty jest dokumentem stanowiącym podstawę wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dlatego też nie będą wystawiane żadne dodatkowe dokumenty typu: rachunek, faktura, itp.
 • Składający deklarację samodzielnie wylicza wysokość tej opłaty, którą następnie wnosi (bez uprzedniego wezwania do zapłaty) na nadany indywidualny rachunek bankowy w ustalonych terminach.
 • W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja opłaty stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego i przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Zobacz też

Pliki do pobrania

KORONAWIRUS

O G Ł O S Z E N I E

W celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2:


Zachęcamy do ograniczenia osobistego kontaktu z Biurem Związku Gmin Wierzyca. Większość spraw może być załatwiana telefonicznie lub korespondencyjnie, także załatwianie spraw wymagających osobistego stawiennictwa, które zaleca się poprzedzić kontaktem telefonicznym lub e-mailowym.
Wykaz numerów telefonów oraz adresów e-mailowych znajduje się tutaj...
- prosimy o wybieranie kontaktu zgodnego z zakresem załatwianych spraw.

Liczymy na wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia.NOWINKI

Z DONIESIEŃ PRASOWYCH

Właścicielom mieszkań i domów grozi mandat 500 zł za śmieci


Strażnik miejski będzie mógł ukarać osobę uchylającą się od regulowania rachunków za odpady - właścicielom domów i mieszkań grozi mandat 500 zł - pisze "Rzeczpospolita" w materiale o pracach nad projektem nowelizacji przepisów.
Gazeta podała, że co najmniej 5 mln Polaków wymiguje się od obowiązku wnoszenia opłat za wywóz śmieci i obecnie trudno ich ukarać, a nad zmianą przepisów, by było to możliwe pracuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykroczeń, które uprawnia strażników straży gminnych do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego przewiduje się, że strażnik miejski albo gminny będzie mógł nałożyć mandat do 500 zł na osobę, która nie złożyła deklaracji, na podstawie której ustala się wysokość opłaty za wywóz śmieci - podaje gazeta.

Zgodnie z projektem taka sama kara ma czekać tego, kto podał nieprawdę w tej deklaracji - np. zaniżył liczbę domowników, przez co płaci mniej za śmieci, czy nie segreguje odpadów - wynika z artykułu.

Gazeta podała też, że strażnik będzie miał prawo ukarać mandatem osobę, która zadeklarowała, że założy kompostownik, chcąc płacić mniej za wywóz śmieci, a w rzeczywistości była to pusta obietnica albo choć ma kompostownik, to w praktyce z niego nie korzysta.

Warto mieć to na uwadze.

EcoHarmonogram

Eco Harmonogram


To darmowa aplikacja na telefon

Funkcjonalność:

 • Aktualny harmonogram odbioru odpadów.
 • Wyszukiwanie harmonogramu po adresie nieruchomości.
 • Powiadomienia o terminie odbioru odpadów na telefon.
 • Informacja o Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 • Informacja o sposobie segregacji odpadów.
 • Inne.

Skąd pobrać? Jak zainstalować? Jak korzystać?

Warto to mieć!

Związek Gmin Wierzyca
ul. Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański 

Telefon: 58 562 19 97 Fax: 58 562 19 97
E-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl
www: http://www.zgwierzyca.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: http://zgwierzyca.bip.gov.pl
Strona publiczna - rejestracja i logowanie do systemu: https://zgw.esog.pl
Statystyka odwiedzin od dnia 18.01.2017 roku: (1835 dni)
- liczba odwiedzonych stron: 1322798
- liczba wejść: 840942
Oprogramowanie - RAD Sp. z o.o.
Telefon: 22 245 24 72
E- mail: esog@radspzoo.pl

W Związku Gmin Wierzyca z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przetwarzane są dane osobowe zgodnie z polityką prywatności.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.