Tekst uchwał (gospodarka odpadami) - do pobrania

Tekst uchwał (gospodarka odpadami) - do pobrania

Nazwa dokumentu

Okres obowiązywania

Rodzaj pliku

Rodzaj działania

1. Uchwała w sprawie podziału obszaru gmin Związku na sektory ... Nr IX/35/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku 10.03.2020 - Obowiązuje - plik.pdf (203 KB) zobacz pobierz

Archiwum

2. Uchwała w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów z nieruchomości niezamieszkałych ... Nr XIII/48/2020 z dnia 20 lipca 2020 roku 01.10.2020 - Obowiązuje - plik.pdf (203 KB) zobacz pobierz

Archiwum

3. Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku ... Nr XIII/55/2020 z dnia 20 lipca 2020 roku
Załącznik nr 1 ;
01.10.2020 - Obowiązuje - plik.pdf (211 KB) zobacz pobierz

Archiwum

4. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki tej opłaty ... Nr XIII/49/2020 z dnia 20 lipca 2020 roku 01.10.2020 - Obowiązuje - plik.pdf (552 KB) zobacz pobierz

Archiwum

5. Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych ... Nr XIII/56/2020 z dnia 20 lipca 2020 roku 01.10.2020 - Obowiązuje - plik.pdf (399 KB) zobacz pobierz

Archiwum

6. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ... Nr XIII/54/2020 z dnia 20 lipca 2020 roku
Załącznik nr 1 ; Załącznik nr 2 ; Załącznik nr 3 ; Załącznik nr 4 ; Załącznik nr 5 ;
01.10.2020 - Obowiązuje - plik.pdf (388 KB) zobacz pobierz

Archiwum

7. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ... Nr XIII/52/2020 z dnia 20 lipca 2020 roku 01.01.2021 - Obowiązuje - plik.pdf (374 KB) zobacz pobierz

Archiwum

8. Uchwała w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ... Nr XIV/59/2020 z dnia 24 września 2020 roku 01.01.2021 - Obowiązuje - plik.pdf (376 KB) zobacz pobierz

Archiwum

9. Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych ... Nr XIII/53/2020 z dnia 20 lipca 2020 roku 01.10.2020 - Obowiązuje - plik.pdf (203 KB) zobacz pobierz

Archiwum

10. Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym ... Nr XIII/50/2020 z dnia 20 lipca 2020 roku 01.10.2020 - Obowiązuje - plik.pdf (372 KB) zobacz pobierz

Zobacz też