Związek Gmin Wierzyca(Strona tematyczna - gospodarka odpadami)
Powiat: starogardzki, Województwo: POMORSKIE
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański

Projekty

↓ Budowa PSZOK w Skórczu

↓ Kampania edukacyjna 2018

Udostępnianie informacji
 • Udostępnianie informacji publicznej
 • Częstotliwość odbierania odpadów

  Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:

  • Zgromadzenie Związku uchwałą nr VII/44/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku określiło minimalne wymagania w zakresie ustalania częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.
  • Odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu gmin Związku organizuje Związek Gmin Wierzyca. W zakresie tym Związek wyłonił w drodze przetargu przedsiębiorców do odbioru odpadów komunalnych i podpisał z nimi stosowne umowy.
  • Odpady komunalne wytwarzane regularnie grupy: „BIO”, „SUROWCE” i „ZMIESZANE” winny być odbierane z terenu nieruchomości z regularną częstotliwością według ustalonego harmonogramu. Trasy wywozu i harmonogram opracuje przedsiębiorca odbierający odpady. Po zatwierdzeniu harmonogramu przez Związek winien być on przekazany, przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, do wiadomości właścicielom nieruchomości.
  • W miarę możliwości odbiór odpadów odbywać się winien w dniach od poniedziałku do piątku (w godz. 06:00 - 20:00) w sposób regularny i powtarzalny, tak aby właściciele nieruchomości mogli zaplanować przygotowanie odpadów do ich odebrania. W przypadku gdy odbiór odpadów przypadnie w dniu ustawowo wolnym od pracy, odbiór odpadów winien nastąpić w dniu następującym po dniu ustawowo wolnym od pracy, o czym właściciele nieruchomości winni być poinformowani w harmonogramie.
  • Odbiór odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych odbywa się w ramach organizowanych nie rzadziej niż raz w roku objazdowych zbiórek tych odpadów.
  Minimalne wymagania w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości określa Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach Związku ... :
  1. Odpady „BIO, SUROWCE, ZMIESZANE
  2. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych obowiązująca od 01.10.2015 r.

   Lokalizacja nieruchomości

   Odpady

   Częstotliwość

   Sezon

   Nieruchomości
   na obszarach miejskich:
   (Czarna Woda,
   Kościerzyna,
   Skarszewy,
   Skórcz,
   Starogard Gdański
   )
   Nieruchomości
   zamieszkałe
   i niezamieszkałe
   w zabudowie
   wielolokalowej
   BIO
   SUROWCE
   ZMIESZANE
   co tydzień cały rok
   Nieruchomości
   zamieszkałe
   i niezamieszkałe
   w zabudowie innej
   niż wielolokalowej
   SUROWCE co cztery tygodnie cały rok
   ZMIESZANE co dwa tygodnie cały rok
   BIO co dwa tygodnie od kwietnia do października
   co cztery tygodnie od listopada do marca
   Nieruchomości na obszarach wiejskich:
   (Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Karsin,
   Kościerzyna, Liniewo, Lubichowo,
   Nowa Karczma, Osieczna, Osiek,
   Przywidz, Skarszewy, Skórcz,
   Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa,
   Starogard Gdański, Zblewo)
   SUROWCE co cztery tygodnie cały rok
   ZMIESZANE co dwa tygodnie od kwietnia do października
   co cztery tygodnie od listopada do marca
   BIO co dwa tygodnie od kwietnia do października
   co cztery tygodnie od listopada do marca
   Nieruchomości,
   na których zamieszkują mieszkańcy
   WIELKOGABARYTOWE jeden raz w roku cały rok
   NIEBEZPIECZNE jeden raz w roku cały rok
   BUDOWLANE - -

   Archiwum:

   Obejmujące okres - od 01.07.2013 r. do 30.09.2015 r.

  3. Odpady niebezpieczne - odbierane będą co najmniej raz w roku, na zasadach zorganizowanej zbiórki objazdowej.
  4. Odpady wielkogabarytowe oraz elektryczne i elektroniczne - odbierane będą co najmniej raz w roku – na zasadach zorganizowanej zbiórki objazdowej.
  5. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, powstające w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót, stanowiące odpady komunalne - przyjmowane będą nieodpłatnie, w ilości nie większej niż 1000 litrów w roku kalendarzowym z gospodarstwa domowego albo z domku letniskowego, w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  W przypadku przedsiębiorstw, instytucji publicznych, itp. (tj. nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy) odbiorowi zorganizowanemu przez Związek podlegają wyłącznie odpady: „BIO”, „SUROWCE” i „ZMIESZANE”.
  Wyposażenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w pojemniki służące do zbierania trzech podstawowych grup odpadów komunalnych („BIO”, „SUROWCE”, „ZMIESZANE”) oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, należy do obowiązków właściciela nieruchomości.
  Związek Gmin Wierzyca
  ul. Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański 

  Telefon: 58 562 19 97 Fax: 58 562 19 97
  E-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl
  www: http://www.zgwierzyca.pl
  Biuletyn Informacji Publicznej: http://zgwierzyca.bip.gov.pl
  Strona publiczna - rejestracja i logowanie do systemu: https://zgw.esog.pl
  Statystyka odwiedzin od dnia 18.01.2017 roku: (579 dni)
  - liczba odwiedzonych stron: 315177
  - liczba wejść: 186830
  Oprogramowanie - RAD Sp. z o.o.
  Telefon: 22 245 24 72
  E- mail: sekretariat@radspzoo.pl