Związek Gmin Wierzyca(Strona tematyczna - gospodarka odpadami)
Powiat: starogardzki, Województwo: POMORSKIE
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański

Projekty

↓ Budowa PSZOK w Skórczu

↓ Kampania edukacyjna 2018

Udostępnianie informacji
 • Udostępnianie informacji publicznej
 • Definicje ważniejszych pojęć

  • Budynek jednorodzinny

   – rozumie się przez to budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane.
  • Budynek wielorodzinny

   – rozumie się przez to budynek niespełniający definicji budynku jednorodzinnego zawierający co najmniej jedną klatkę schodową oraz więcej niż dwa mieszkania, wraz z urządzeniami związanymi z ich obsługą, zielenią i rekreacją przydomową, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.
  • Budynek użyteczności publicznej

   – rozumie się przez to budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny – w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  • Gospodarstwo domowe

   - rozumie się przez to wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie, w rozumieniu ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.
  • Mieszkaniec

   - rozumie się przez to osobę fizyczną mającą na terenie nieruchomości miejsce zamieszkania w rozumieniu definicji „miejsca zamieszkania” przyjętej w art. 2d rozporządzenia WE nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L z 2008 r., poz. 218, s. 14) , zgodnie z którą jest to miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.
  • Nieruchomość

   – rozumie się przez to część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale związane z gruntem lub części takich budynków w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny.
  • Nieruchomości zamieszkałe

   – rozumie się przez to nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na których człowiek bytuje stale lub czasowo, spożywa posiłki, przechowuje majątek – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  • Nieruchomości niezamieszkałe

   – rozumie się przez to nieruchomości, których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w ich obrębie odpady komunalne, w szczególności: szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, urzędy administracji rządowej i samorządowej, biura, sklepy, wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe, składowe, magazynowe, logistyczne itp. – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  • Odpady komunalne

   – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
  • Punkty selektywnego zbierania odpadów

   – rozumie się przez to wskazane punkty - miejsca zbiórki określonych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, z tym że punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym jest samochód przystosowany do odbioru odpadów – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  • Selektywne zbieranie odpadów

   - rozumie się przez to sposób zbierania odpadów ustalony w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca w zakresie odpadów komunalnych”.
  • Właściciel nieruchomości

   – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  • Zabudowa jednorodzinna

   - rozumie się przez to budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi – w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  • Zabudowa wielorodzinna

   – rozumie się przez to zabudowę, na którą składają się budynki wielorodzinne, a więc takie które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego.
  • Zabudowa zagrodowa

   - rozumie się przez to budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych, w tym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe – w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  • Zbieranie odpadów

   – rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
  Związek Gmin Wierzyca
  ul. Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański 

  Telefon: 58 562 19 97 Fax: 58 562 19 97
  E-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl
  www: http://www.zgwierzyca.pl
  Biuletyn Informacji Publicznej: http://zgwierzyca.bip.gov.pl
  Strona publiczna - rejestracja i logowanie do systemu: https://zgw.esog.pl
  Statystyka odwiedzin od dnia 18.01.2017 roku: (579 dni)
  - liczba odwiedzonych stron: 315167
  - liczba wejść: 186820
  Oprogramowanie - RAD Sp. z o.o.
  Telefon: 22 245 24 72
  E- mail: sekretariat@radspzoo.pl