Związek Gmin Wierzyca(Strona tematyczna - gospodarka odpadami)
Powiat: starogardzki, Województwo: POMORSKIE
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański

Projekty

↓ Budowa PSZOK w Skórczu

↓ Kampania edukacyjna 2018

Udostępnianie informacji
 • Udostępnianie informacji publicznej
 • DO-3: nieruchomości letniskowe

  Deklaracja opłaty za gospodarowanie odpadami - nieruchomości letniskowe:

  • O odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - Zgromadzenie Związku Gmin Wierzyca postanowiło uchwałą nr I/16/2012 z dnia 7 grudnia 2012 roku.
  • Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gmin Związku określa uchwała Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca nr XXI/106/2017 z dnia 28 marca 2017 roku.
  • Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - obowiązuje wzór deklaracji DO-3.
  • Dla przedsiębiorstw (dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy) - obowiązuje wzór deklaracji DO-2.
  • Dla mieszkańców (dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy) - obowiązuje wzór deklaracji DO-1.
  • W przypadku nieruchomości tzw. mieszanych - dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - obowiązuje wzór deklaracji DO-1, a dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - obowiązuje wzór deklaracji DO-2.
  • Organem, do którego należy składać deklarację jest Zarząd Związku Gmin Wierzyca, ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 82-200 Starogard Gdański,
  • Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
  • W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości powstających odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
  • Opłatę w zmienionej wysokości wnosi się od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana deklaracji.
  • Opłatę należy wnosić cyklicznie na indywidualny rachunek bankowy w trybie i terminach określonych uchwałą nr III/16/2015 z dnia 26 marca 2015 roku.

  Informacje dodatkowe:

  • Deklarację opłaty mają obowiązek składać wszyscy właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością).
  • Spełnienie obowiązku złożenia deklaracji polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza deklaracji oraz jego podpisaniu i złożeniu w Związku Gmin Wierzyca.
  • W przypadku nieruchomości mieszanych, to jest takich, na których w pewnej części zamieszkują mieszkańcy i w pewnej części prowadzona jest np. działalność gospodarcza – dla każdej z tych części należy złożyć odrębną deklarację.
  • Dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy obowiązuje wzór deklaracji DO-1, a dla części nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza obowiązuje wzór deklaracji DO-2.
  • W przypadku nieruchomości mieszanych opłatę stanowi suma obu deklaracji.
  • Deklaracja opłaty jest dokumentem stanowiącym podstawę wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dlatego też nie będą wystawiane żadne dodatkowe dokumenty typu: rachunek, faktura, itp.
  • Składający deklarację samodzielnie wylicza wysokość tej opłaty, którą następnie wnosi (bez uprzedniego wezwania do zapłaty) na nadany indywidualny rachunek bankowy w ustalonych terminach.
  • W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja opłaty stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego i przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

  Pliki do pobrania:

  Związek Gmin Wierzyca
  ul. Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański 

  Telefon: 58 562 19 97 Fax: 58 562 19 97
  E-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl
  www: http://www.zgwierzyca.pl
  Biuletyn Informacji Publicznej: http://zgwierzyca.bip.gov.pl
  Strona publiczna - rejestracja i logowanie do systemu: https://zgw.esog.pl
  Statystyka odwiedzin od dnia 18.01.2017 roku: (579 dni)
  - liczba odwiedzonych stron: 315163
  - liczba wejść: 186816
  Oprogramowanie - RAD Sp. z o.o.
  Telefon: 22 245 24 72
  E- mail: sekretariat@radspzoo.pl