Związek Gmin Wierzyca(Strona tematyczna - gospodarka odpadami)
Powiat: starogardzki, Województwo: POMORSKIE
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański

Projekty

↓ Budowa PSZOK w Skórczu

↓ Kampania edukacyjna 2018

Udostępnianie informacji
 • Udostępnianie informacji publicznej
 • Zasady odbierania odpadów

  1. Odpady grupy: „BIO”, „SUROWCE” i „ZMIESZANE”:

   • wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki służące do zbierania trzech podstawowych grup odpadów komunalnych („BIO”, „SUROWCE” i „ZMIESZANE”) oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie technicznym, odbywa się jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym - należy do obowiązków właściciela nieruchomości,
   • wyposażenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w pojemniki służące do zbierania trzech podstawowych grup odpadów komunalnych („BIO”, „SUROWCE” i „ZMIESZANE”) oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, należy do obowiązków właściciela nieruchomości,
   • wyposażanie nieruchomości w pojemniki oraz wyznaczanie miejsc odbioru odpadów odbywa się przez wykonawcę usługi odbioru odpadów w porozumieniu z właścicielem nieruchomości,
   • przedsiębiorca odbierający odpady oznacza wszystkie pojemniki odpowiednią naklejką informacyjną o przeznaczeniu określonego pojemnika,
   • mieszkańcy i inni wytwórcy odpadów są zobowiązani do gromadzenia odpadów w pojemnikach zgodnie z ich przeznaczeniem,
   • właściciele nieruchomości są zobowiązani do udostępniania pojemników w celu realizacji usługi odbioru odpadów w ustalonym w harmonogramie terminie i wyznaczonym miejscu ich odbioru,
   • odpady komunalne odbierane są z terenu nieruchomości z regularną częstotliwością według ustalonego harmonogramu,
   • trasy i harmonogramy odbioru odpadów opracowuje przedsiębiorca odbierający odpady,
   • trasy i harmonogramy odbioru odpadów podlegają zatwierdzeniu przez Związek Gmin Wierzyca,
   • zatwierdzony harmonogram przez Związek zostaje przekazany do wiadomości właścicielom nieruchomości,
   • w miarę możliwości odbiór odpadów odbywał się będzie w dniach od poniedziałku do piątku (w godz. 06:00 - 20:00) w sposób regularny i powtarzalny, tak aby możliwe było zaplanowanie przygotowania odpadów do ich odebrania,
   • w przypadku gdy odbiór odpadów przypadnie w dniu ustawowo wolnym od pracy, odbiór odpadów nastąpi w dniu następującym po dniu ustawowo wolnym od pracy, o czym właściciele nieruchomości zostaną poinformowani w harmonogramie,
   • w przypadku stwierdzenia przez odbiorcę odpadów niedopełniania zadeklarowanego obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (stwierdzenie odpadów niezgodnych z przeznaczeniem pojemnika) lub stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego z deklarowanym (stwierdzenie większej ilości lub pojemności pojemników), wykonawca usługi pozostawi ostrzeżenie właścicielowi nieruchomości w formie naklejki ostrzegawczej, a Związek podejmie określone działania.
   • W przypadku zadeklarowania selektywnego zbieranie odpadów i niedopełnienia tego obowiązku - właściciel nieruchomości naraża się na utratę prawa do stosowania obniżonych stawek opłaty.
  2. Odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne:

   • przedsiębiorca odbierający odpady zorganizuje co najmniej jeden raz w roku objazdowy odbiór odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych z terenów nieruchomości od mieszkańców,
   • trasy i harmonogramy objazdowego odbioru odpadów opracowuje przedsiębiorca odbierający odpady,
   • trasy i harmonogramy objazdowego odbioru odpadów podlegają zatwierdzeniu przez Związek Gmin Wierzyca,
   • zatwierdzony harmonogram przez Związek zostaje przekazany do wiadomości właścicielom nieruchomości,
   • usługa polegać będzie na odbiorze w wyznaczonych terminach z wyznaczonych miejsc wystawionych przez mieszkańców odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych powstałych w gospodarstwach domowych właścicieli nieruchomości.
  3. Odpady budowlano-rozbiórkowe i remontowe:

   • odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, przyjmowane są nieodpłatnie, w ilości nie większej niż 1000 litrów w roku kalendarzowym z gospodarstwa domowego albo z domku letniskowego, w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

  W przypadku przedsiębiorstw, instytucji publicznych, itp. (tj. nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy) odbiorowi zorganizowanemu przez Związek podlegają wyłącznie odpady wymienione w pkt 1, tj. odpady: „BIO”, „SUROWCE” i „ZMIESZANE”.

  Związek Gmin Wierzyca
  ul. Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański 

  Telefon: 58 562 19 97 Fax: 58 562 19 97
  E-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl
  www: http://www.zgwierzyca.pl
  Biuletyn Informacji Publicznej: http://zgwierzyca.bip.gov.pl
  Strona publiczna - rejestracja i logowanie do systemu: https://zgw.esog.pl
  Statystyka odwiedzin od dnia 18.01.2017 roku: (579 dni)
  - liczba odwiedzonych stron: 315152
  - liczba wejść: 186805
  Oprogramowanie - RAD Sp. z o.o.
  Telefon: 22 245 24 72
  E- mail: sekretariat@radspzoo.pl