Związek Gmin Wierzyca(Strona tematyczna - gospodarka odpadami)
Powiat: starogardzki, Województwo: POMORSKIE
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański

Projekty

↓ Budowa PSZOK w Skórczu

↓ Kampania edukacyjna 2018

Udostępnianie informacji
 • Udostępnianie informacji publicznej
 • Selektywne zbieranie odpadów

  • Wyboru sposobu zbierania odpadów komunalnych dokonuje właściciel nieruchomości. Informację o wyborze sposobu zbierania odpadów zamieszcza w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • Zgromadzenie Związku uchwałą nr VII/44/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku ustaliło wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, polegające na tym, że każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady komunalne, jest miejscem prowadzenia selektywnego zbierania odpadów w zakresie określonym w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminach Związku.

  Selektywne zbieranie odpadów polega na ich zbieraniu według następujących grup:

  • odpady kuchenne i zielone ulegające biodegradacji, zwane „BIO”,
  • papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, styropian opakowaniowy i tkaniny, zwane „SUROWCE”,
  • powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie, akumulatory i inne odpady niebezpieczne,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • pozostałe odpady, zwane „ZMIESZANE”.

  Selektywne zbieranie odpadów polega na ich zbieraniu w następujący sposób:

  1. W pojemniku lub worku oznakowanym napisem „BIO”, należy gromadzić:
   • odpady tzw. kuchenne frakcji stałej powstające w gospodarstwie domowym, (bez odpadów pochodzenia zwierzęcego), takie jak: pozostałości potraw i produktów - resztki warzyw i owoców, itp.,
   • odpady zielone, pochodzące z pielęgnacji ogródków oraz terenów zielonych, takie jak:, trawa, chwasty, liście, pozostałości po przycięciu drzew i krzewów itp., a także rośliny domowe - kwiaty cięte, doniczkowe itp.
  2. W pojemniku lub worku oznakowanym napisem „SUROWCE”, należy gromadzić:
   • opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe - takie jak: opakowania po produktach spożywczych, chemii gospodarczej i kosmetykach, folie, doniczki, zakrętki od butelek i innych opakowań, styropian opakowaniowy, itp.,
   • makulaturę - gazety, zeszyty, książki, pudełka z kartonu, opakowania papierowe, tekturę, itp.,
   • tekstylia, odzież - tkaniny, ubrania, itp.,
   • szkło opakowaniowe - takie jak: butelki, słoiki, itp.,
   • metale - takie jak: puszki po konserwach, puszki aluminiowe po napojach, inne opakowania metalowe, zakrętki od słoików i butelek, puste opakowania po dezodorantach, garnki, narzędzia, drobny złom, itp.
  3. W pojemniku oznakowanym napisem „ZMIESZANE” - na pozostałe po segregacji (na „BIO” i „SUROWCE”) odpady, należy gromadzić:
   • odpady z tworzyw sztucznych i szkła, które nie są opakowaniami, ceramikę (porcelanę, naczynia, talerze, doniczki), odpady mineralne, popiół z pieców i kominków, pieluchy jednorazowe, kalkę techniczną, prospekty, foliowane i lakierowane katalogi, odpady które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót remontowych - np. z malowania pomieszczeń, powstające w gospodarstwie domowym odpady kuchenne frakcji stałej pochodzenia zwierzęcego, itp., z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych, budowlano-rozbiórkowych i remontowych oraz opon, o których mowa w pkt. 4.
  4. Ze strumienia odpadów komunalnych należy wydzielić następujące ich rodzaje:
   • odpady niebezpieczne, do których należy zaliczyć takie odpady jak: świetlówki, rtęciówki, baterie, akumulatory, paliwa, oleje silnikowe, hydrauliczne, itp., smary, filtry olejowe, paliwowe i powietrzne, detergenty, kwasy, alkalia, lekarstwa, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery, a także opakowania po tych preparatach itp.,
   • meble i inne odpady wielkogabarytowe, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w pojemnikach, do których należy zaliczyć takie odpady jak: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, kołdry, rowery, zabawki dużych rozmiarów, opony, itp.,
   • odpady elektryczne i elektroniczne, do których należy zaliczyć: sprzęt AGD – artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne, urządzenia pomiarowe, itp.,
   • odpady budowlano-rozbiórkowe i remontowe, które powstają podczas remontów, budów i rozbiórek, (wykonywanych systemem gospodarczym) do których należy zaliczyć takie odpady jak: okna, drzwi, panele, deski, gruz, styropian budowlany, materiały budowlane, aparatura sanitarno-grzewcza itp.
  W przypadku przedsiębiorstw, instytucji publicznych, itp. (tj. nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy) odbiorowi zorganizowanemu przez Związek podlegają wyłącznie odpady wymienione w pkt 1-3, tj. odpady: „BIO”, „SUROWCE” i „ZMIESZANE”.
  Związek Gmin Wierzyca
  ul. Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański 

  Telefon: 58 562 19 97 Fax: 58 562 19 97
  E-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl
  www: http://www.zgwierzyca.pl
  Biuletyn Informacji Publicznej: http://zgwierzyca.bip.gov.pl
  Strona publiczna - rejestracja i logowanie do systemu: https://zgw.esog.pl
  Statystyka odwiedzin od dnia 18.01.2017 roku: (579 dni)
  - liczba odwiedzonych stron: 315181
  - liczba wejść: 186834
  Oprogramowanie - RAD Sp. z o.o.
  Telefon: 22 245 24 72
  E- mail: sekretariat@radspzoo.pl