Związek Gmin Wierzyca(Strona tematyczna - gospodarka odpadami)
Powiat: starogardzki, Województwo: POMORSKIE
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański

Projekty

↓ Budowa PSZOK w Skórczu

↓ Kampania edukacyjna 2018

Udostępnianie informacji
 • Udostępnianie informacji publicznej
 • Terminy i zasady wnoszenia opłat

  • Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić przelewem na indywidualny rachunek bankowy bez uprzedniego wezwania za każdy miesiąc kalendarzowy, w terminie do dnia 25 danego miesiąca. W przypadku braku posiadania takiego rachunku zwróć się do Związku Gmin Wierzyca:

   Biuro obsługi klienta

   Obszar obsługi telefon fax e-mail

   Zakres załatwianych spraw:

     - obsługa deklaracji opłat za gospodarowanie odpadami

     - obsługa reklamacji usługi odbioru odpadów

   - Wszystkie Gminy Związku 58 531 38 02 58 563 40 49 odpady@zgwierzyca.pl

   Obsługa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   Obszar obsługi telefon fax e-mail

   Zakres załatwianych spraw:

     - sprawy dotyczące rozliczeń opłat za gospodarowanie odpadami

     - uzgodnienia stanu konta, upomnienia, tytuły wykonawcze

   Gmina Smętowo Graniczne
   Gmina Stara Kiszewa
   58 563 40 45
   510 466 972
   58 563 40 48 p.brauer@zgwierzyca.pl
   Gmina Nowa Karczma
   Gmina Przywidz
   58 563 40 45
   510 466 972
   58 563 40 48 s.wrobel@zgwierzyca.pl
   Gmina Kościerzyna 58 563 40 46
   510 466 972
   58 563 40 48 a.tkaczyk@zgwierzyca.pl
   Gmina Starogard Gdański 58 563 40 46
   510 466 972
   58 563 40 48 e.wysmulek@zgwierzyca.pl
   Gmina Lubichowo
   Gmina Skórcz
   Miasto Skórcz
   58 563 40 47
   510 466 972
   58 563 40 48 k.begier@zgwierzyca.pl
   Gmina Bobowo
   Miasto Kościerzyna
   58 563 40 47
   510 466 972
   58 563 40 48 m.sliwinska@zgwierzyca.pl

   Osługa decyzji wymierzających opłatę

   Obszar obsługi telefon fax e-mail

   Zakres załatwianych spraw:

     - obsługa postępowań administracyjnych wymierzających opłatę

   - Wszystkie Gminy Związku 58 563 40 44 58 563 40 48 sekretariat@zgwierzyca.pl

  Informacje dodatkowe:

  • Każdy właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) ma obowiązek składać tzw. deklarację opłaty.
  • Spełnienie obowiązku złożenia deklaracji polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza deklaracji według wzoru określonego uchwałą nr XXI/106/2017 z dnia 28 marca 2017 roku oraz jego podpisanie i złożenie w Związku Gmin Wierzyca.
  • Deklaracja opłaty jest dokumentem stanowiącym podstawę wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dlatego też nie będą wystawiane żadne dodatkowe dokumenty typu: rachunek, faktura, itp.
  • Składający deklarację samodzielnie wylicza wysokość tej opłaty, którą następnie wnosi (bez uprzedniego wezwania do zapłaty) na nadany indywidualny rachunek bankowy w trybie i terminach określonych uchwałą nr III/16/2015 z dnia 26 marca 2015 roku.
  • Właściciel nieruchomości dokonuje wyboru sposobu zbierania odpadów komunalnych w składanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje selektywne zbieranie odpadów - jest uprawniony do wnoszenia niższych stawek opłaty (za odbiór odpadów segregowanych),
  • Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje nieselektywne zbieranie odpadów - jest zobowiązany wnosić opłaty wyższe (za odbiór odpadów niesegregowanych).
  • W przypadku zadeklarowania selektywnego zbieranie odpadów i niedopełnienia tego obowiązku - właściciel nieruchomości naraża się na utratę prawa do stosowania obniżonych stawek opłaty.
  • W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja opłaty stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego i przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

  Pliki do pobrania:

  Związek Gmin Wierzyca
  ul. Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański 

  Telefon: 58 562 19 97 Fax: 58 562 19 97
  E-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl
  www: http://www.zgwierzyca.pl
  Biuletyn Informacji Publicznej: http://zgwierzyca.bip.gov.pl
  Strona publiczna - rejestracja i logowanie do systemu: https://zgw.esog.pl
  Statystyka odwiedzin od dnia 18.01.2017 roku: (579 dni)
  - liczba odwiedzonych stron: 315182
  - liczba wejść: 186835
  Oprogramowanie - RAD Sp. z o.o.
  Telefon: 22 245 24 72
  E- mail: sekretariat@radspzoo.pl