Związek Gmin Wierzyca(Strona tematyczna - gospodarka odpadami)
Powiat: starogardzki, Województwo: POMORSKIE
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański

Projekty

↓ Budowa PSZOK w Skórczu

↓ Kampania edukacyjna 2018

Udostępnianie informacji
 • Udostępnianie informacji publicznej
 • Archiwum zmian: styczeń 2015r.

  Od 1 stycznia 2015 roku:


  • Zmienia się regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach Związku, zmieniony uchwałą nr XI/47/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin - uczestników Związku Gmin Wierzyca, w zakresie odpadów komunalnych.
   Główne zmiany:
   1. Zmienia się sposób ustalania minimalnej częstotliwości odbioru odpadów komunalnych:

   Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych obowiązująca od 01.07.2013 r. do 30.09.2015 r.

   Lokalizacja nieruchomości

   Odpady

   Częstotliwość

   Sezon

   Nieruchomości
   na obszarach
   miejskich:
   (Czarna Woda,
   Kościerzyna,
   Skarszewy,
   Skórcz,
   Starogard Gdański
   )
   Nieruchomości
   w zabudowie
   wielorodzinnej
   BIO
   SUROWCE
   ZMIESZANE
   co tydzień cały rok
   Nieruchomości
   w zabudowie
   jednorodzinnej
   SUROWCE
   ZMIESZANE
   co dwa tygodnie cały rok
   BIO co tydzień od kwietnia do października
   co dwa tygodnie od listopada do marca
   Nieruchomości na obszarach wiejskich:
   (Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Karsin,
   Kościerzyna, Liniewo, Lubichowo,
   Nowa Karczma, Osieczna, Osiek,
   Przywidz, Skarszewy, Skórcz,
   Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa,
   Starogard Gdański, Zblewo)
   SUROWCE
   ZMIESZANE
   co dwa tygodnie cały rok
   BIO co dwa tygodnie od kwietnia do listopada
   co cztery tygodnie od grudnia do marca
   Nieruchomości,
   na których zamieszkują mieszkańcy
   WIELKOGABARYTOWE dwa razy w roku cały rok
   NIEBEZPIECZNE dwa razy w roku cały rok
   BUDOWLANE jeden raz w roku cały rok

   Obecnie:

   Obejmujące okres - od 01.10.2015 r.


   2. W przypadku zadeklarowania dla danej nieruchomości selektywnego sposobu zbierania odpadów komunalnych nieruchomość ta winna być wyposażona w pojemniki służące do selektywnego zbierania trzech podstawowych grup odpadów komunalnych - „BIO”, „SUROWCE”, „ZMIESZANE”, a w przypadku zagospodarowania we własnym zakresie odpadów ulegających biodegradacji nie ma obowiązku wyposażania nieruchomości w pojemniki na odpady „BIO”.
   3. Odpady tzw. zielone, pochodzących z pielęgnacji ogródków oraz terenów zielonych, takie jak: trawa, chwasty, pozostałości po przycięciu drzew i krzewów itp. – przed umieszczeniem ich w pojemniku winny być rozdrobnione.
   4. Odpady budowlano-rozbiórkowe i remontowe, które powstają podczas remontów, budów i rozbiórek – przed umieszczeniem ich w pojemniku winny być wstępnie posortowane według możliwych do wydzielenia grup, np. gruz budowlany, odpady materiałów izolacyjnych, drewno, szkło, tworzywa sztuczne, itp.
   5. Dopuszczalne jest, w uzasadnionych przypadkach, organizowanie wspólnych miejsc gromadzenia odpadów komunalnych dla określonej liczby nieruchomości.
   6. Dopuszczalna jest, w uzasadnionych przypadkach, realizacja odbioru odpadów komunalnych według częstotliwości indywidualnie ustalonej dla określonej nieruchomości.
  • Co te zmiany oznaczają dla ciebie:
   • Organizując segregację odpadów weź pod uwagę wprowadzone zmiany w systemie organizacji i segregacji.

  • Zmienia się zakres i sposób świadczenia usług w zamian za wnoszoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmieniony uchwałą nr XI/48/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
   Główne zmiany:
   1. Wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki służące do zbierania trzech podstawowych grup odpadów komunalnych („BIO”, „SUROWCE”, „ZMIESZANE”) oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie technicznym, odbywać się będzie jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym - należy do obowiązków właściciela nieruchomości.
   2. Wyposażenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w pojemniki służące do zbierania trzech podstawowych grup odpadów komunalnych („BIO”, „SUROWCE”, „ZMIESZANE”) oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, należy do obowiązków właściciela nieruchomości.
  • Co te zmiany oznaczają dla ciebie:
   • Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - otrzymują pojemniki na odpady w ramach wnoszonej opłaty, a utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym należy do ich obowiązków.
   • Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - samodzielnie wyposażają swoje nieruchomości w pojemniki na odpady oraz utrzymują je w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.

  • Zmienia się częstotliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmieniona uchwałą nr XI/49/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
   Główne zmiany:
   Opłaty należy wnosić przelewem na indywidualny rachunek bankowy bez uprzedniego wezwania za każdy miesiąc kalendarzowy, w terminie do dnia 25 danego miesiąca.
  • Co te zmiany oznaczają dla ciebie:
   • Opłatę za gospodarowanie odpadami wnoś w wysokości stawki miesięcznej do dnia 25 każdego miesiąca na indywidualny rachunek bankowy, a w przypadku braku posiadania takiego rachunku zwróć się do Związku Gmin Wierzyca - tel. 58 562 19 97.

  • Zmienia się wzór deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmieniony uchwałą nr XIII/53/2014 z dnia 24 października 2014 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
   Główne zmiany:
   1. Zmienia się wzór deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: DO-1.
   Zmiana wzoru deklaracji uwzględnia zmianę częstotliwości wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
   2. Zmienia się wzór deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy: DO-2.
   Zmianie ulega sposób deklarowania ilości odpadów komunalnych do odbioru, a mianowicie: dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy - należy zadeklarować ilość odpadów komunalnych do odbioru w ciągu jednego miesiąca, wyrażoną w ilości pojemników o określonej pojemności. Według zmienionego wzoru deklaracji - deklarujący nie określa oczekiwanej częstotliwości odbioru odpadów. Odbiór zadeklarowanych odpadów komunalnych odbywać się będzie z częstotliwością określoną w obowiązującym regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminach Związku. Zmiana wzoru deklaracji również uwzględnia zmianę częstotliwości wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • Co te zmiany oznaczają dla ciebie:
   • Zmieniając deklaracje opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - stosuj nowy formularz DO-1 obowiązujący od 01.01.2015 r.
   • Jesteś właścicielem nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - jesteś zobowiązany złożyć nową deklarację opłaty, na nowym formularzu DO-2 obowiązującym od 01.01.2015 r.

  • Zmieniają się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności, zmienione uchwałą nr XIV/60/2014 z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
   Główne zmiany:
   1. Zmianie ulega sposób ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
   • stawkę opłaty za jednokrotne opróżnienie pojemnika o określonej pojemności, zastępuje miesięczna stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności - niezależna od częstotliwości jego opróżniania,
   • zmiana stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności wynika ze zmiany koncepcji sposobu deklarowania odpadów komunalnych do odbioru, a mianowicie: dla deklarowanej nieruchomości - należy ustalić i zadeklarować, określoną ilość odpadów komunalnych do odbioru w ciągu jednego miesiąca, wyrażoną w ilości pojemników o określonej pojemności,
   • według zmienionej koncepcji deklarowania ilości odpadów - deklarujący nie określa oczekiwanej częstotliwości ich odbioru, bowiem odbiór zadeklarowanych odpadów komunalnych odbywać się będzie z częstotliwością określoną w obowiązującym regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminach Związku, w ilościach zadeklarowanych.
   2. Zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

   Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r.

   Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

   Pojemność pojemnika*)

   Sposób zbierania odpadów

   Metoda naliczania opłaty

   Selektywny

   Nieselektywny

   120 litrów22,00 zł66,00 złza pojemnik
   240 litrów42,00 zł84,00 złza pojemnik
   360 litrów62,00 zł124,00 złza pojemnik
   1100 litrów180,00 zł360,00 złza pojemnik
   5000 litrów740,00 zł1480,00 złza pojemnik
   7000 litrów1000,00 zł2000,00 złza pojemnik
   10000 litrów1380,00 zł2760,00 złza pojemnik
   *) Stawkę za pojemnik o pojemności innej niż wymienione ustala się na podstawie wyboru stawki spośród wymienionych za pojemnik o najbliższej wyższej pojemności.

   Obecnie:

   Obejmujące okres - od 01.07.2016 r.

   Archiwum:

   Obejmujące okres - od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r.

   Obejmujące okres - od 01.04.2015 r. do 30.09.2015 r.

   Obejmujące okres - od 01.10.2015 r. do 30.06.2016 r.


   3. Nie ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

   Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01.07.2013 r. do 30.09.2015 r.

   Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

   Lokalizacja nieruchomości

   Metoda naliczania opłaty

   Sposób zbierania odpadów

   selektywny

   nieselektywny

   w budynku wielorodzinnymod mieszkańca13,50 zł20,00 zł
   w budynku jednorodzinnymod gospodarstwa jednoosobowego21,50 zł32,00 zł
   od gospodarstwa wieloosobowego44,00 zł66,00 zł

   Obecnie:

   Obejmujące okres - od 01.10.2015 r.

  • Co te zmiany oznaczają dla ciebie:
   • Nie zmieniają się stawki opłat dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
   • Zmieniają się stawki opłaty dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
    - skutkujące obowiązkiem złożenia nowej deklaracji opłaty, na nowym formularzu DO-2.

  Związek Gmin Wierzyca
  ul. Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański 

  Telefon: 58 562 19 97 Fax: 58 562 19 97
  E-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl
  www: http://www.zgwierzyca.pl
  Biuletyn Informacji Publicznej: http://zgwierzyca.bip.gov.pl
  Strona publiczna - rejestracja i logowanie do systemu: https://zgw.esog.pl
  Statystyka odwiedzin od dnia 18.01.2017 roku: (579 dni)
  - liczba odwiedzonych stron: 315164
  - liczba wejść: 186817
  Oprogramowanie - RAD Sp. z o.o.
  Telefon: 22 245 24 72
  E- mail: sekretariat@radspzoo.pl