Związek Gmin Wierzyca(Strona tematyczna - gospodarka odpadami)
Powiat: starogardzki, Województwo: POMORSKIE
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański

Projekty

↓ Budowa PSZOK w Skórczu


↓ Kampania edukacyjna 2018

Zmiany w systemie gospodarki odpadami obowiązujące od października 2015 roku

Od 1 października 2015 roku:


  Decyzją Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca:

 • Zmienia się regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach Związku, zmieniony uchwałą nr VII/44/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin - uczestników Związku Gmin Wierzyca w zakresie odpadów komunalnych.
  Główne zmiany:
  1. Zmienia się minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
   • Wymagania w zakresie częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości określa obowiązujący „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca”.
   • Pozbywanie się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, winno zapewniać właściwe utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
   • Minimalną częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości przedstawia tabela:

   Częstotliwość pozbywania się odpadów obowiązująca od 01.10.2018 r.

   Minimalna częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości

   Lokalizacja nieruchomości

   Odpady

   Częstotliwość

   Sezon

   Nieruchomości
   na obszarach miejskich:

   Gminy:
   Miasto Kościerzyna,
   Miasto Skórcz
   Nieruchomości w budynkach wielolokalowych Papier co 4 tyg. I-XII
   Szkło co 4 tyg. I-XII
   Metale i tworzywa sztuczne co 4 tyg. I-XII
   Bio co 1 tyg. I-XII
   Resztkowe co 1 tyg. I-XII
   Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej Papier co 13 tyg. I-XII
   Szkło co 13 tyg. I-XII
   Metale i tworzywa sztuczne co 4 tyg. I-XII
   Bio co 2 tyg. IV-XI
   co 4 tyg. XII-III
   Resztkowe co 2 tyg. I-XII
   Nieruchomości
   na obszarach wiejskich:

   Gminy:
   Bobowo,
   Kościerzyna,
   Lubichowo,
   Nowa Karczma,
   Przywidz,
   Skórcz,
   Smętowo Graniczne,
   Stara Kiszewa,
   Starogard Gdański
   Nieruchomości w budynkach wielolokalowych
   (dla których zadeklarowano nie mniej niż 8 gospodarstw domowych)
   Papier co 4 tyg. I-XII
   Szkło co 4 tyg. I-XII
   Metale i tworzywa sztuczne co 4 tyg. I-XII
   Bio co 2 tyg. IV-XI
   co 4 tyg. XII-III
   Resztkowe co 2 tyg. I-XII
   Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej Papier co 13 tyg. I-XII
   Szkło co 8 tyg. I-XII
   Metale i tworzywa sztuczne co 4 tyg. I-XII
   Bio co 4 tyg. I-XII
   Resztkowe co 4 tyg. I-XII
 • Co te zmiany oznaczają dla ciebie:
  • Może nastąpić zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z twojej nieruchomości.

  Zakres i sposób świadczenia usług:

 • Zmienia się zakres i sposób świadczenia usług w zamian za wnoszoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmieniony uchwałą nr VII/45/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Główne zmiany:
  1. Z określonych nieruchomości odbieranie odpadów komunalnych („BIO”, „SUROWCE”, „ZMIESZANE”) odbywać się może z mniejszą częstotliwością.
  2. Powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony, a także odpady elektryczne i elektroniczne – odbierane będą z nieruchomości jeden raz w roku,
   (jesienna zbiórka tych odpadów w roku 2015 może nie być realizowana).
  3. Zużyte opony odbierane (przyjmowane w PSZOK) będą w ilości nie większej niż 4 sztuki rocznie z gospodarstwa domowego albo z domku letniskowego lub innej nieruchomości, wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  4. Usługa odbioru odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, wykonywana na indywidualne zgłoszenie, może ulec zmianie,
   (odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, przyjmowane będą nieodpłatnie, w ilości nie większej niż 1000 litrów w roku kalendarzowym z gospodarstwa domowego albo z domku letniskowego, w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).
  5. Odpady zielone odbierane będą w ilości nie większej niż 1000 litrów miesięcznie z gospodarstwa domowego oraz z domku letniskowego lub innej nieruchomości, wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 • Co te zmiany oznaczają dla ciebie:
  • Organizując zbiórkę odpadów komunalnych weź pod uwagę wprowadzone zmiany.

  Wzór deklaracji opłaty:

 • Zmienia się wzór deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DO-1, dotyczący nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, zmieniony uchwałą nr VII/39/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Główne zmiany:
  1. Zmienia się wzór deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: DO-1.
   Zmianie ulega sposób deklarowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z wprowadzeniem jednolitej metody naliczania tej opłaty dla wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Metodą tą jest metoda określona w art. 6j ust. 2 ustawy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi stawkę od gospodarstwa domowego. Wprowadzone zmiany, podobnie jak poprzednio, utrzymują zróżnicowanie stawek z podziałem na gospodarstwa domowe jednoosobowe i wieloosobowe.
  2. Nie zmienia się wzór deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy: DO-2.
  3. Nie zmienia się wzór deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: DO-3.
 • Co te zmiany oznaczają dla ciebie:
  • Zmieniając deklaracje opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
   - stosuj nowy formularz DO-1 obowiązujący od 01.10.2015 r.
  • Jesteś właścicielem nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych
   - jesteś zobowiązany złożyć nową deklarację opłaty, na nowym formularzu DO-1 obowiązującym od 01.10.2015 r.
  • Jesteś właścicielem nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych
   - otrzymasz zawiadomienie o obowiązku wnoszenia, z dniem 01.10.2015 roku, opłaty w zmienionej wysokości.
  • Jesteś właścicielem nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
   - otrzymasz zawiadomienie o obowiązku wnoszenia, z dniem 01.10.2015 roku, opłaty w zmienionej wysokości.
  • Jesteś właścicielem nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
   - sposób deklarowania i wysokość opłaty ryczałtowej nie ulega zmianie.

  Stawki opłaty:

 • Zmieniają się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienione uchwałą nr VII/38/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
  Główne zmiany:
  1. Ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

   Stawki opłaty obowiązujące od 01.10.2015 r. do 30.09.2018 r.

   Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

   Lokalizacja nieruchomości

   Metoda naliczania opłaty

   Sposób zbierania odpadów

   selektywny

   nieselektywny

   nie ma wpływu na stawkęod gospodarstwa jednoosobowego24,00 zł42,00 zł
   od gospodarstwa wieloosobowego54,00 zł81,00 zł

   Obecnie:

   Obejmujące okres - od 01.10.2018 r.

   Archiwum:

   Obejmujące okres - od 01.07.2013 r. do 30.09.2015 r.

  2. Zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

   Stawki opłaty obowiązujące od 01.10.2015 r. do 30.06.2016 r.

   Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

   Pojemność pojemnika*)

   Sposób zbierania odpadów

   Metoda naliczania opłaty

   Selektywny

   Nieselektywny

   120 litrów17,00 zł30,00 złza pojemnik
   240 litrów31,00 zł54,00 złza pojemnik
   360 litrów47,00 zł78,00 złza pojemnik
   1100 litrów126,00 zł186,00 złza pojemnik
   5000 litrów492,00 zł738,00 złza pojemnik
   7000 litrów645,00 zł968,00 złza pojemnik
   10000 litrów918,00 zł1377,00 złza pojemnik
   *) Stawkę za pojemnik o pojemności innej niż wymienione stanowi wielokrotność stawki za pojemnik o określonej w kolumnie pierwszej pojemności.

   Obecnie:

   Obejmujące okres - od 01.10.2018 r.

   Archiwum:

   Obejmujące okres - od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r.

   Obejmujące okres - od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r.

   Obejmujące okres - od 01.04.2015 r. do 30.09.2015 r.

   Obejmujące okres - od 01.07.2016 r. do 30.09.2018 r.

  3. Nie ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

   Stawki opłaty obowiązujące od 01.05.2015 r. do 30.09.2018 r.

   Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

   Rodzaj nieruchomości

   Sposób zbierania odpadów

   Metoda naliczania opłaty

   selektywny

   nieselektywny

   Domek letniskowy lub inna
   nieruchomość wykorzystywana
   jedynie przez część roku na
   cele rekreacyjno-wypoczynkowe
   260,00 zł600,00 złStawka ryczałtowa
   za rok

   Obecnie:

   Obejmujące okres - od 01.10.2018 r.


 • Terminy wnoszenia opłaty:

 • Nie zmieniają się terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nadal obowiązuje uchwała nr III/16/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  1. Nie zmieniają się zasady wnoszenia opłaty:

   Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami obowiązujące od 01.05.2015 r. do 31.12.2015 r.

   Za miesiąc Termin zapłaty
   styczeńdo dnia 25 stycznia
   lutydo dnia 25 lutego
   marzecdo dnia 25 marca
   kwiecieńdo dnia 25 kwietnia
   majdo dnia 25 maja
   czerwiecdo dnia 25 czerwca
   lipiecdo dnia 25 lipca
   sierpieńdo dnia 25 sierpnia
   wrzesieńdo dnia 25 września
   październikdo dnia 25 października
   listopaddo dnia 25 listopada
   grudzieńdo dnia 25 grudnia
   roczna stawka ryczałtowa
   za nieruchomości letniskowe
   do dnia 25 sierpnia

   Obecnie:

   Obejmujące okres - od 01.01.2016 r.

   Archiwum:

   Obejmujące okres - od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r.

   Obejmujące okres - od 01.01.2015 r. do 30.04.2015 r.

 • Co to oznacza dla ciebie:
  • Od dnia 01.10.2015 roku - opłatę za gospodarowanie odpadami uiszczaj w zmienionej wysokości do 25 dnia każdego miesiąca.
  • Ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uiszczaj w dotychczasowej wysokości za każdy rok kalendarzowy w dwóch równych ratach, pierwszą ratę w terminie do dnia 25 maja, a drugą do dnia 25 września danego roku.
  • Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszczaj bez uprzedniego wezwania w obowiązujących terminach na indywidualny rachunek bankowy, a w przypadku braku posiadania takiego rachunku zwróć się do Związku Gmin Wierzyca - tel. 58 56 21 997.

Pliki do pobrania:

WYDARZENIA

Kampania edukacyjna 2018

Związek Gmin Wierzyca
ul. Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański 

Telefon: 58 562 19 97 Fax: 58 562 19 97
E-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl
www: http://www.zgwierzyca.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: http://zgwierzyca.bip.gov.pl
Strona publiczna - rejestracja i logowanie do systemu: https://zgw.esog.pl
Statystyka odwiedzin od dnia 18.01.2017 roku: (735 dni)
- liczba odwiedzonych stron: 474580
- liczba wejść: 273952
Oprogramowanie - RAD Sp. z o.o.
Telefon: 22 245 24 72
E- mail: sekretariat@radspzoo.pl

W Związku Gmin Wierzyca z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przetwarzane są dane osobowe zgodnie z polityką prywatności.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.