Odpowiedź na pytanie: „Na jakich zasadach odbywać się będzie odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości?”


Zasady odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości:

Odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu gmin Związku zorganizuje Związek Gmin Wierzyca. W zakresie tym Związek wyłoni w drodze przetargu przedsiębiorcę do odbioru odpadów i podpisze z nim stosowną umowę.

  1. Odpady grupy: „BIO”, „SUROWCE” i „ZMIESZANE”:
  2. Odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne:
  3. Odpady budowlano-rozbiórkowe i remontowe:

W przypadku przedsiębiorstw, instytucji publicznych, itp. (tj. nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy) odbiorowi zorganizowanemu przez Związek podlegają wyłącznie odpady wymienione w pkt 1, tj. odpady: „BIO”, „SUROWCE” i „ZMIESZANE”.

Zobacz też: