Związek Gmin Wierzyca(Strona tematyczna - gospodarka odpadami)
Powiat: starogardzki, Województwo: POMORSKIE
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański

Projekty

↓ Budowa PSZOK w Skórczu


↓ Kampania edukacyjna


↓ Wydarzenia

Zmiany w systemie gospodarki odpadami obowiązujące od października 2018 roku

Od 1 października 2018 roku:

 • Na terenie działania Związku Gmin Wierzyca zaczyna funkcjonować rozszerzony system segregacji odpadów, dzięki któremu zwiększy się ilość odzyskiwanych surowców wtórnych i jednocześnie zmniejszy ilość odpadów trafiających na składowisko. Wchodzą w życie nowe uregulowania, m.in. uchwała Nr XXIV/118/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 29 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca w zakresie odpadów komunalnych. Poszerzenie systemu segregowania jest zgodne z długofalową polityką gospodarki odpadami, która zakłada dalszy wzrost odzysku surowców. Zmiana była konieczna ze względu na obowiązki wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. 2017 poz. 19), które wprowadza w całym kraju jednolite zasady segregowania odpadów. Przepisy unijne obligują wszystkie polskie gminy, by do roku 2020 odzysk surowców łącznie wyniósł przynajmniej połowę całej masy odpadów. Obecnie w ZGW ten poziom wynosi około 25%.
 • Obowiązywać będzie segregacja odpadów komunalnych na 5 frakcji:
  • „Papier”,
  • „Szkło”,
  • „Metale i tworzywa sztuczne”,
  • „Bio”,
  • „Resztkowe”.
 • Nie będzie możliwości zadeklarowania zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny. Zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gmin” każda nieruchomość, jest miejscem prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 • W przypadku stwierdzenia, przez wykonawcę odbierającego odpady z nieruchomości, nieprawidłowej segregacji odpadów, nie zostaną one odebrane. Ich wytwórca będzie zobligowany do poprawnego posegregowania nieodebranych odpadów, które zostaną zabrane dopiero w kolejnym terminie wynikającym z harmonogramu. W przypadku ponownego stwierdzenia nieprawidłowej segregacji, zostanie bezzwłocznie wszczęte postępowanie podatkowe, którego wynikiem będzie ustalenie wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji.
 • Wyposażanie nieruchomości w pojemniki lub worki na każdą z frakcji będzie częścią usługi wykonywanej przez uprawnionego do odbioru odpadów przedsiębiorcę, czyli w ramach wnoszonej opłaty zostaną dostarczone do każdej nieruchomości pojemniki lub worki, zgodnie ze złożoną deklaracją.
 • Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulega zmianie.
 • Nowe uregulowania niosą za sobą obowiązek ponownego złożenia tych deklaracji, w których zadeklarowano nieselektywny sposób zbierania odpadów komunalnych z uwagi na brak możliwości zadeklarowania zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny oraz obowiązek ponownego złożenia deklaracji DO-2 z uwagi na zmieniony sposób ustalania miesięcznej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – rozdzielenie dotychczasowej stawki opłaty za pojemnik z odpadami surowcowymi („Surowce”) na osobne stawki za pojemnik z odpadami: „Papier”, „Szkło”, „Metale i tworzywa sztuczne” oraz „Bio” i „Resztkowe”.
 • Każdy właściciel nieruchomości, który posiada aktywną deklarację o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, otrzyma na wskazany przez siebie adres korespondencyjny, stosowne pismo informacyjne o zaistniałych zmianach wraz z instrukcją dalszego postępowania.

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach:

Zmienia się regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach Związku, zmieniony uchwałą nr XXIV/118/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin - uczestników Związku Gmin Wierzyca w zakresie odpadów komunalnych.


Zakres i sposób świadczenia usług:

Zmienia się zakres i sposób świadczenia usług w zamian za wnoszoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmieniony uchwałą nr XXIV/119/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Wzory deklaracji o wysokości opłaty:

Zmieniają się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienione uchwałą nr XXIV/120/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • obowiązujący od dnia 01.10.2018 r. wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: DO-1.
 • obowiązujący od dnia 01.10.2018 r. wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy: DO-2.
 • obowiązujący od dnia 01.10.2018 r. wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: DO-3.
 • obowiązujący od dnia 01.10.2018 r. wzór załącznika do wyżej wymienionych deklaracji składany w przypadku wystąpienia wielości podmiotów zobowiązanych do złożenia deklaracji opłaty (np. w przypadku współwłasności nieruchomości): DO-Z.

Przykłady wypełniania deklaracji opłaty:


Stawki opłaty:

Zmieniają się niektóre stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienione uchwałą nr XXIX/135/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

 • nie ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

  Stawki opłaty obowiązujące od 01.10.2018 r. do 30.09.2020 r.

  Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

  Rodzaj nieruchomości

  Metoda naliczania opłaty

  Sposób zbierania odpadów

  selektywny

  nie ma wpływu na stawkęod gospodarstwa jednoosobowego24,00 zł
  od gospodarstwa wieloosobowego54,00 zł

  Przyszłe:

  Obejmujące okres - od 01.10.2020 r.

 • ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (z uwagi na zmieniony sposób ustalania miesięcznej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – rozdzielenie dotychczasowej stawki opłaty za pojemnik z odpadami surowcowymi („Surowce”) na osobne stawki za pojemnik z odpadami: „Papier”, „Szkło”, „Metale i tworzywa sztuczne” oraz „Bio” i „Resztkowe”):

  Stawki opłaty obowiązujące od 01.10.2018 r. do 30.09.2020 r.

  Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

  Pojemność pojemnika*)

  Sposób zbierania odpadów

  Metoda naliczania opłaty

  Selektywny

  Papier

  Szkło

  Metale i tworzywa sztuczne

  Bio

  Resztkowe

  (pozostałe po
  sortowaniu
  )

  120 litrów0,00 zł0,00 zł13,00 zł17,00 zł45,00 złza pojemnik
  *) W przypadku większej pojemności pojemnika - opłatę stanowi wielokrotność wymienionej stawki.

  Przyszłe:

  Obejmujące okres - od 01.10.2020 r.

 • nie ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

  Stawki opłaty obowiązujące od 01.10.2018 r. do 31.12.2019 r.

  Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

  Rodzaj nieruchomości

  Sposób zbierania odpadów

  Metoda naliczania opłaty

  selektywny

  Domek letniskowy lub inna
  nieruchomość wykorzystywana
  jedynie przez część roku na
  cele rekreacyjno-wypoczynkowe
  260,00 złStawka ryczałtowa
  za rok

  Przyszłe:

  Obejmujące okres - od 01.01.2021 r.

  Obecnie:

  Obejmujące okres - od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 


Terminy i zasady wnoszenia opłaty:

Nie zmieniają się terminy i zasady wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nadal obowiązuje uchwała nr III/16/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami obowiązujące od 01.01.2016 r. do 31.12.2020 r.

  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić przelewem na indywidualny rachunek bankowy bez uprzedniego wezwania. W przypadku braku posiadania takiego rachunku należy zwrócić się do Biura Związku.

  Za miesiąc Termin zapłaty
  styczeńdo dnia 25 stycznia
  lutydo dnia 25 lutego
  marzecdo dnia 25 marca
  kwiecieńdo dnia 25 kwietnia
  majdo dnia 25 maja
  czerwiecdo dnia 25 czerwca
  lipiecdo dnia 25 lipca
  sierpieńdo dnia 25 sierpnia
  wrzesieńdo dnia 25 września
  październikdo dnia 25 października
  listopaddo dnia 25 listopada
  grudzieńdo dnia 25 grudnia
  roczna stawka ryczałtowa
  za nieruchomości letniskowe
   I rata (1/2 stawki rocznej): do dnia 25 maja
  II rata (1/2 stawki rocznej): do dnia 25 września

  Przyszłe:

  Obejmujące okres - od 01.01.2021 r.


Materiały edukacyjne:

Pliki do pobrania:

KORONAWIRUS

O G Ł O S Z E N I E

W celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2:


Zachęcamy do ograniczenia osobistego kontaktu z Biurem Związku Gmin Wierzyca. Większość spraw może być załatwiana telefonicznie lub korespondencyjnie, także załatwianie spraw wymagających osobistego stawiennictwa, które zaleca się poprzedzić kontaktem telefonicznym lub e-mailowym.
Wykaz numerów telefonów oraz adresów e-mailowych znajduje się tutaj...
- prosimy o wybieranie kontaktu zgodnego z zakresem załatwianych spraw.

Liczymy na wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia.NOWINKI

Z DONIESIEŃ PRASOWYCH

Właścicielom mieszkań i domów grozi mandat 500 zł za śmieci


Strażnik miejski będzie mógł ukarać osobę uchylającą się od regulowania rachunków za odpady - właścicielom domów i mieszkań grozi mandat 500 zł - pisze "Rzeczpospolita" w materiale o pracach nad projektem nowelizacji przepisów.
Gazeta podała, że co najmniej 5 mln Polaków wymiguje się od obowiązku wnoszenia opłat za wywóz śmieci i obecnie trudno ich ukarać, a nad zmianą przepisów, by było to możliwe pracuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykroczeń, które uprawnia strażników straży gminnych do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego przewiduje się, że strażnik miejski albo gminny będzie mógł nałożyć mandat do 500 zł na osobę, która nie złożyła deklaracji, na podstawie której ustala się wysokość opłaty za wywóz śmieci - podaje gazeta.

Zgodnie z projektem taka sama kara ma czekać tego, kto podał nieprawdę w tej deklaracji - np. zaniżył liczbę domowników, przez co płaci mniej za śmieci, czy nie segreguje odpadów - wynika z artykułu.

Gazeta podała też, że strażnik będzie miał prawo ukarać mandatem osobę, która zadeklarowała, że założy kompostownik, chcąc płacić mniej za wywóz śmieci, a w rzeczywistości była to pusta obietnica albo choć ma kompostownik, to w praktyce z niego nie korzysta.

Warto mieć to na uwadze.

Związek Gmin Wierzyca
ul. Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański 

Telefon: 58 562 19 97 Fax: 58 562 19 97
E-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl
www: http://www.zgwierzyca.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: http://zgwierzyca.bip.gov.pl
Strona publiczna - rejestracja i logowanie do systemu: https://zgw.esog.pl
Statystyka odwiedzin od dnia 18.01.2017 roku: (1350 dni)
- liczba odwiedzonych stron: 984164
- liczba wejść: 607800
Oprogramowanie - RAD Sp. z o.o.
Telefon: 22 245 24 72
E- mail: esog@radspzoo.pl

W Związku Gmin Wierzyca z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przetwarzane są dane osobowe zgodnie z polityką prywatności.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.